Thousands of courses for $10 728x90
Vật Lý - Lớp 6 » Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng » Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
1. Đổ đầy nước màu vào một bình thủy tinh, nút bình thủy tinh bằng một nút cao su có một ống thủy tinh xuyên qua nút. Mực nước màu trong ống thủy tinh sẽ như thế nào nếu đặt toàn bộ bình nước màu vào một chậu nước đá?
 1. Dâng lên.
 2. Mực nước dâng nhanh và chảy ra ngoài.
 3. Không thay đổi.
 4. Hạ xuống.
Có thắc mắc, hỏi
2. Khi nhiệt độ 4oC một lượng nước xác định sẽ có:
 1. Trọng lượng lớn nhất.
 2. Thể tích lớn nhất.
 3. Khối lượng nhỏ nhất.
 4. Trọng lượng riêng lớn nhất.
Có thắc mắc, hỏi
3. Chọn câu trả lời đúng. Khi tăng nhiệt độ từ 00C đến 40C thì thể tích nước ....
 1. Giảm đi.
 2. Không thay đổi.
 3. Không từ nào đúng.
 4. Tăng lên.
Có thắc mắc, hỏi
4. Chọn câu trả lời đúng. Khi tăng nhiệt độ nước từ 200C đến 500C thì thể tích nước .......
 1. Giảm đi.
 2. Tăng lên.
 3. Không từ nào đúng.
 4. Không thay đổi.
Có thắc mắc, hỏi
5. Chọn câu trả lời đúng. Có hai bình giống hệt nhau chứa đầy chất lỏng. Một bình chứa rượu và bình còn lại chứa nước. Khi đun nóng cả hai bình ở cùng một nhiệt độ như nhau, hỏi lượng rượu hay nước trào ra khỏi bình nhiều hơn? Giải thích tại sao?
 1. Rượu trào ra nhiều hơn vì hệ số nở nhiệt của rượu lớn hơn của nước.
 2. Nước trào ra nhiều hơn vì hệ số nở nhiệt của nước nhỏ hơn của rượu
 3. Nước trào ra nhiều hơn vì hệ số nở nhiệt của nước lớn hơn của rượu.
 4. Rượu trào ra nhiều hơn vì hệ số nở nhiệt của rượu nhỏ hơn của nước.
Có thắc mắc, hỏi
6. Chọn câu phát biểu sai.
 1. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
 2. Độ giãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.
 3. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.
 4. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
Có thắc mắc, hỏi
7. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng riêng và khối lượng của một lượng nước ở 4oC?
 1. Khối lượng riêng nhỏ nhất.
 2. Khối lượng riêng lớn nhất.
 3. Khối lượng lớn nhất.
 4. Khối lượng nhỏ nhất.
Có thắc mắc, hỏi
8. Chọn câu trả lời đúng. Có bốn bình giống hệt nhau đựng một thể tích bằng nhau các chất sau: nước, rượu, dầu hỏa, thủy ngân ở 20oC. Hỏi khi nung bốn bình trên 70oC thì bình nào lần lượt có thể tích chất lỏng chứa bên trong lớn hơn?
 1. Rượu, dầu hỏa, nước, thủy ngân.
 2. Dầu, thủy ngân, rượu, nước.
 3. Nước, rượu, thủy ngân, dầu.
 4. Nước, rượu, dầu hỏa, thủy ngân.
Có thắc mắc, hỏi
9. Đun nóng một lượng nước đá từ 0oC đến 100oC. Khối lượng và thể tích lượng nước đó thay đổi như thế nào?
 1. Khối lượng không đổi, thể tích giảm?
 2. Khối lượng không đổi, ban đầu thể tích giảm sau đó tăng.
 3. Khối lượng tăng, thể tích không đổi.
 4. Khối lượng tăng, thể tích giảm.
Có thắc mắc, hỏi
10. Chọn câu trả lời đúng. Một thùng dầu có thể tích 15 dm3 ở 30oC. Biết rằng độ tăng thể tích của 1000 cm3 dầu khi nhiệt độ của nó tăng thêm 50oC là 55cm3. Hỏi thể tích của thùng dầu đó ở 80oC?
 1. 15.055cm3.
 2. Các phương án đưa ra đều sai.
 3. 1.582,5cm3.
 4. 15,825dm3.
Có thắc mắc, hỏi
90% off $199 728x90

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!