Thousands of courses for $10 728x90
Vật lý - Lớp 8 » Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu » Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
1. Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ "năng suất tỏa nhiệt" sau đây, mệnh để nào đúng?
 1. Năng suất tỏa nhiệt của một vật.
 2. Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt.
 3. Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện
 4. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.
Có thắc mắc, hỏi
2. Biết rằng cần phải tốn 0,25kg dầu hỏa mới làm cho 4,2lít nước từ 16oC nóng tới 96oC. Cho năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là q = 44.106J/kg. Hiệu suất của bếp dầu có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:
 1. Một kết quả khác.
 2. H = 12,83%.
 3. H = 13,83%.
 4. H = 11,83%.
Có thắc mắc, hỏi
3. Khi dùng bếp củi để đun sôi 3 lít nước từ 24oC người ta đốt hết 1,5kg củi khô. Cho năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 107J/kg. Nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.độ. Hỏi nhiệt lượng đã mất mát trong quá trình đun nước là bao nhiêu?
 1. ΔQ = 1404240J.
 2. ΔQ = 14042,4J.
 3. ΔQ = 140424J.
 4. ΔQ = 14042400J.
Có thắc mắc, hỏi
4. Muốn nung một thỏi đồng có khối lượng 4 kg từ nhiệt độ 20oC lên đến 180oC cần một lượng nhiên liệu là bao nhiêu, biết năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là 46.106J/kg. Biết nhiệt dung riêng của đồng c = 380J/kg.độ.
 1. m = 0,0052kg.
 2. m = 0,052kg.
 3. m = 0,0052g.
 4. m = 0,052g.
Có thắc mắc, hỏi
5. Phải đốt bao nhiêu củi khocó nhiệt lượng là 150000kJ? Muốn có nhiệt lượng như thế cần bao nhiêu kilôgam xăng? Cho năng suất tỏa nhiệt của củi khô và xăng lần lượt là: q1 = 13.106J/kg; q2 = 46.106J/kg;
 1. m1 = 11,54 kg củi khô; m2 = 0,326 g xăng.
 2. m1 = 11,54 kg củi khô; m2 = 3,26 kg xăng.
 3. m1 = 115,4 g củi khô; m2 = 3,26 g xăng.
 4. m1 = 11,54 g củi khô; m2 = 32,6 kg xăng.
Có thắc mắc, hỏi
6. Dùng bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 20oC đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg. Biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu hỏa làm nóng nước và ấm. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K, năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 46.106J/kg. Hỏi lượng dầu hỏa cấn thiết có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:
 1. m = 0,0512kg.
 2. Một giá trị khác.
 3. m = 0,0412kg.
 4. m = 0,0312kg.
Có thắc mắc, hỏi
7. Biết rằng phải tốn tốn 150g dầu mới đun sôi được 4,5lít nước ở 20oC. Hỏi hiệu suất của bếp dầu dùng để đun lượng nước trên là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng.
 1. H = 42,9%.
 2. H = 32,9%.
 3. H = 12,9%.
 4. H = 22,9%.
Có thắc mắc, hỏi
8. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?
 1. Q = 4,05.108J; m = 9,2kg.
 2. Q = 4,05.108kJ; m = 9,2kg.
 3. Q = 4,05.108kJ; m = 9,2g.
 4. Q = 4,05.108J; m = 9,2g.
Có thắc mắc, hỏi
9. Biết năng suất tỏa nhiệt của than bùn là q = 1,4.107J/kg. Hỏi nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12kg than bùn là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 1. Q = 16,8.107kJ.
 2. Q = 16,8.107J.
 3. Q = 16,8.106kJ.
 4. Q = 16,8.106J.
Có thắc mắc, hỏi
10. Một ô tô chạy với vận tốc v = 54km/h thì công suất máy phải sinh ra là 45kW. Hiệu suất máy là H = 30%. Cho biết khối lượng riêng của xăng D = 700kg/m3, năng suất tỏa nhiệt của xăng q = 4,6.107J/kg. Lượng xăng cần thiết để xe đi được 120km là bao nhiêu?
 1. V = 27lít.
 2. V = 17lít.
 3. V = 47lít.
 4. V = 37lít.
Có thắc mắc, hỏi
90% off $199 728x90

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!