Vật lý - Lớp 8 » Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng » Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng
1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt dung riêng của một chất?
 1. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết năng lượng cần thiết để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1oC.
 2. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 g chất đó tăng thêm 1oC.
 3. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 đơn vị thể tích chất đó tăng thêm 1oC.
 4. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1oC.
Có thắc mắc, hỏi
2. Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12kg nóng lên thêm 20oC sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K. Công suất của búa có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:
 1. P = 306,667W.
 2. P = 3066,67W.
 3. P = 3066,67kW.
 4. P = 306,667kW.
Có thắc mắc, hỏi
3. Một ấm nhôm có khối lượng 350gam chứa 0,8lít nước. Cho nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là C1 = 880J/kg.K; C2 = 4200J/kg.K. Nhiệt độ ban đầu của nước là 24oC. Nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước trong ấm có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:
 1. Q = 278768J.
 2. Q = 27876,8J.
 3. Q = 278768kJ.
 4. Q = 27876,8kJ.
Có thắc mắc, hỏi
4. Có 2lít nước sôi đựng trong một cái ca. Hỏi khi nhiệt độ của nước là 48oC thì nước đã tỏa ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng bao nhiêu? Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4190J/kg.độ.
 1. Q = 4,3576kJ.
 2. Q = 43,576kJ.
 3. Một kết quả khác.
 4. Q = 4357,6kJ.
Có thắc mắc, hỏi
5. Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1lít nước. Biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 20oC. Nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:
 1. Q = 636410J.
 2. Q = 436160J.
 3. Q = 364160J.
 4. Q = 634160J.
Có thắc mắc, hỏi
6. Chọn câu trả lời đúng. Nhiệt lượng là:
 1. Phần nội năng của vật tăng lên hay giảm đi trong khi thay đổi vị trí.
 2. Phần thế năng của vật tăng lên hay giảm đi trong khi vật chuyển động.
 3. Đại lượng vật lí có đơn vị là N.
 4. Phần nội năng của vật tăng lên hay giảm đi trong quá trình truyền nhiệt.
Có thắc mắc, hỏi
7. Một vật làm bằng kim loại có khối lượng m = 10kg khi hấp thụ một nhiệt lượng 117kJ thì nhiệt độ của vật tăng lên thêm 30oC. Vật đó làm bằng kim loại gì?
 1. nhôm.
 2. sắt.
 3. đồng.
 4. chì.
Có thắc mắc, hỏi
8. Có 4 bình A, B, C và D đựng lần lượt 1 lít; 1,5lít; 2lít; 2,5lít nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi dùng đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong cùng một khoảng thời gian như nhau, người ta thấy nhiệt độ của nước trong các bình trở nên khác nhau. Hỏi nhiệt độ ở bình nào cao nhất? Hãy chọn câu trả lời đúng.
 1. Bình C.
 2. Bình D.
 3. Bình A.
 4. Bình B.
Có thắc mắc, hỏi
9. Người ta cung cấp cho 5lít nước một nhiệt lượng là Q = 600kJ. Cho nhiệt dung riêng của nước là C = 4190J/kg.độ. Hỏi nước sẽ nóng thêm bao nhiêu độ?
 1. Nóng thêm 32,7oC.
 2. Nóng thêm 34,7oC.
 3. Nóng thêm 30,7oC.
 4. Nóng thêm 28,7oC.
Có thắc mắc, hỏi
10. Nhiệt lượng mà cơ thể ta hấp thụ khi uống một lượng nước có khối lượng nước là 180gam ở nhiệt độ 54,6oC là bao nhiêu? Cho nhiệt độ cơ thể người là 36,6oC và nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.độ. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 1. Q = 151,2kJ.
 2. Q = 15,12kJ.
 3. Một kết quả khác.
 4. Q = 1512kJ.
Có thắc mắc, hỏi

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!