Thousands of courses for $10 728x90
Hình học - Lớp 8 » Bài 11 : Hình thoi » Bài 11 : Hình thoi
1. Hình thoi MNPQ có MP cắt QN tại H. Vẽ hình chữ nhật MHQK. Nhận xét nào đúng?
 1. Chu vi hình thoi MNPQ bằng chu vi hình chữ nhật MHQK
 2. Chu vi hình thoi MNPQ nhỏ hơn chu vi hình chữ nhật MHQK
 3. Chu vi hình thoi MNPQ lớn hơn chu vi hình chữ nhật MHQK
Có thắc mắc, hỏi
2. Phát biểu nào đúng : Các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của ...
 1. Một hình chữ nhật
 2. Một hình thoi
 3. Một hình bình hành
 4. Một hình thang
Có thắc mắc, hỏi
3. Tứ giác ABCD là hình thoi $\Leftrightarrow $ :
 1. AB=BC
 2. BC=CD
 3. CD=DA
 4. AB=BC=CD=DA
Có thắc mắc, hỏi
4. Từ định nghĩa hình thoi , ta suy ra được điều gì ?
 1. Hình thoi cũng là một hình thang
 2. Hình thoi cũng là một hình tứ giác
 3. Hình thoi cũng là một hình bình hành
 4. Hình thoi cũng là một hình chữ nhật
Có thắc mắc, hỏi
5. Dấu hiệu nào sau đây nhận biết hình thoi ?
 1. Hình bình hành có hai cạnh bằng nhau
 2. Tứ giác có ba cạnh bằng nhau
 3. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau
 4. Hình bình hành có hai đường chéo là phân giác của một góc
Có thắc mắc, hỏi
6. Tính số đo góc A của hình thoi ABCD biết AC = BD?
7. Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là gì ?
 1. Là tâm đối xứng của hình thoi
 2. Là tâm đối xứng của hình thang
 3. Là tâm đối xứng của hình chữ nhật
 4. Là tâm đối xứng của hình bình hành
Có thắc mắc, hỏi
8. Hai đường chéo của một hình thoi bằng 6cm; 8cm. Cạnh của hình thoi có độ dài là:

9. Hình thoi ABCD có AC cắt BD tại O. Vẽ hình chữ nhật AODH. Nhận xét nào là đúng?

 1. AB > AH; AB < DH
 2. AB > AH; AB > DH
 3. AB < AH; AB > DH
Có thắc mắc, hỏi
10. Cho hình thoi MNPQ có O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi E; F; G; H lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ O đến MN; NP; PQ; QM. Nhận xét nào về tứ giác EFGH?

 1. Là hình thang cân
 2. Là hình thoi
 3. Là hình chữ nhật
 4. Là hình bình hành
Có thắc mắc, hỏi
90% off $199 728x90

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!