Hoá Học - Lớp 12 » Bài 6 : Saccarozo, tinh bột, xenlulozo » Bài 6 : Saccarozo, tinh bột, xenlulozo
1. Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn \[{{96}^{\circ }}\]? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của cồn nguyên chất là 0,807g/ml.
 1. 4,7 lít
 2. 4,5 lít
 3. 4,3 lít
 4. 4,1 lít
Có thắc mắc, hỏi
2. Chọn câu không đúng:
 1. Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.
 2. Glucozơ có nhiều trong quả nho chín.
 3. Khi đốt cháy glucozơ và saccarozơ đều sinh ra số mol khí cacbonic bằng số mol nước
 4. Saccarozơ có trong nhiều loại thực vật như cây mía, củ cải, thốt nốt...
Có thắc mắc, hỏi
3. Dãy chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit?
 1. Tinh bột, xenlulozo, nilon, glucozơ
 2. Tinh bột, xenlulozo, saccarozơ, glucozơ
 3. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ, saccarozơ
 4. Tinh bột, xenlulozơ, protein, nilon
Có thắc mắc, hỏi
4. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ tạo thành sợi đay là 5 900 000 đvC, sợi bông là 1 750 000 đvC. Tính số mắt xích (C6H10O5) trung bình có trong một phân tử của mỗi loại xenlulozơ đay và bông?
 1. 36410 và 10803
 2. 36401 và 10803
 3. 36402 và 10802
 4. 36420 và 10802
Có thắc mắc, hỏi
5. Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 g dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) ta thu được dung dịch A. Cho dung dịch\[AgN{{O}_{3}}\] trong \[N{{H}_{3}}\] vào dung dịch A và đun nhẹ thu được bao nhiêu gam bạc kết tủa.
 1. 13,5 gam
 2. 6,75 gam
 3. 26 g
 4. 15 g
Có thắc mắc, hỏi
6. Để nhận biết các chất rắn màu trắng sau: tinh bột, xenlulozơ và saccarozơ ta cần dùng các chất sau:
 1. Dung dịch nước brom
 2. \[{{I}_{2}}\]
 3. \[{{H}_{2}}O\]
 4. \[{{I}_{2}}\] , \[{{H}_{2}}O\]
Có thắc mắc, hỏi
7. Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ? Cho biết hiệu suất thu hồi saccarozơ đạt 80%
 1. 130 kg
 2. 100 kg
 3. 104 kg
 4. 162,5 kg
Có thắc mắc, hỏi
8. Cho các chất: (X).glucozơ, (Y).fructozơ, (Z).saccarozơ, (T).xenlulozơ. Các chất có phản ứng tráng bạc là
 1. Z, T.
 2. Y, Z.
 3. X, Z.
 4. X, Y.
Có thắc mắc, hỏi
9. Khối lượng saccarozơ cần để pha 500 ml dung dịch 1M là:
 1. 171 gam
 2. 684 gam
 3. 342 gam
 4. 85,5 gam
Có thắc mắc, hỏi
10. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. Muốn điều chế 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích \[HN{{O}_{3}}\] 96% (d = 1,52 g/ml) cần dùng là
 1. 14,390 lít.
 2. 15,000 lít
 3. 24,390 lít
 4. 1,439 lít
Có thắc mắc, hỏi

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!