Vật Lý - Lớp 10 » Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn » Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
1. Có ba khối giống hệt nhau được nối với nhau bằng hai dây và được đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát như hình vẽ. Hệ vật được tăng tốc bởi lực . Hợp lực tác dụng lên khối giữa là bao nhiêu?

2. Một vật có khối lượng m = 40 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200 N. hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là . Lấy g = 10 m/s2. Tính gia tốc của vật.
 1. Một đáp án khác.
 2. 2,5 m/s2
 3. 5 m/s2
 4. 7,5 m/s2
Có thắc mắc, hỏi
3. Đối với vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau đây đúng ?
 1. Khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có momen lực tác dụng lên vật.
 2. Khi không còn momen lực tác dụng thì vật đang quay sẽ lập tức dừng lại.
 3. Vật quay được là nhờ có momen lực tác dụng lên nó.
 4. Nếu không chịu momen lực tác dụng thì vật phải đứng yên.
Có thắc mắc, hỏi
4. Điều nào sau đây không đúng khi nói về phương của lực tác dụng vào vật quay quanh một trục ?
 1. Không đi qua trục quay (2).
 2. (1) và (3)
 3. Song song với trục quay (1).
 4. Đi qua trục quay (3).
Có thắc mắc, hỏi
5. Một xe ca có khối lượng 1250 kg được dùng để kéo một xe móc có khối lượng 325 kg. Cả hai xe cùng chuyển động với gia tốc 2,15 m/s2. Bỏ qua chuyển động quay của các bánh xe. Hãy xác định hợp lực tác dụng lên xe ca.
 1. 699 N
 2. 1991 N
 3. 3386 N
 4. 2687,5 N
Có thắc mắc, hỏi
6. Một xe ca có khối lượng 1250 kg được dùng để kéo một xe mooc có khối lượng 325 kg. Cả hai xe cùng chuyển động với gia tốc 2,15 m/s2. Bỏ qua chuyển động quay của các bánh xe. Hãy xác định hợp lực tác dụng lên xe mooc.
 1. 2690 N
 2. 699 N
 3. 1991 N
 4. 3389 N
Có thắc mắc, hỏi
7. Một đĩa nằm ngang quay quanh một trục thẳng đứng với tần số f = 10 vòng/phút. Một vật đặt trên đĩa cách trục quay 20 cm. Hỏi hệ số ma sát giữa đĩa và vật tối thiểu là bao nhiêu để vật không trượt trên đĩa ? Lấy g = 10 m/s2, .

 1. 0.
 2. 0,05.
 3. 0,1.
 4. 0,2.
Có thắc mắc, hỏi
8. Một vật có khối lượng m = 4,0 kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực hợp với phương chuyển động một góc α = 300 (hình vẽ). Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là μt =0,30. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ lớn của lực để vật chuyển động với gia tốc bằng 1,25 m/s2.

 1. 40 N
 2. 12 N
 3. 17 N
 4. Một đáp án khác.
Có thắc mắc, hỏi
9. Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì? (Bỏ qua ma sát).
 1. vật quay chậm dần rồi dừng lại.
 2. vật quay đều với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s.
 3. vật đổi chiều quay.
 4. vật dừng lại ngay.
Có thắc mắc, hỏi
10. Một thanh gỗ đồng chất có khối lượng m = 150 kg. Muốn cầm một đầu thanh gỗ để nâng lên thì phải dùng một lực bằng bao nhiêu ? Lấy g = 10 m/s2.

 1. 1 000 N.
 2. 500 N.
 3. 750 N.
 4. 1 560 N.
Có thắc mắc, hỏi

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!