Thousands of courses for $10 728x90
Hóa học - Lớp 8 » Bài 41 : Độ tan của một chất trong nước » Bài 41 : Độ tan của một chất trong nước
1. Ở 200C, độ tan của K2SO4 là 11,1 g. Phải hòa tan bao nhiêu gam K2SO4 vào 80 g nước để được dung dịch bão hòa ở 200C?
 1. 7,38 g
 2. 8,88 g
 3. 6,28 g
 4. 9,88 g
Có thắc mắc, hỏi
2. Khi hòa tan 50 g đường glucozơ (C6H12O6) vào 25 g nước ở 200C thì thu được dung dịch bão hòa. Độ tan của đường ở 200C là:
 1. 100 g
 2. 150 g
 3. 200 g
 4. 300 g
Có thắc mắc, hỏi
3. Độ tan của KNO3 trong nước ở 1000C là 248 g trong 100 g nước. Lượng nước tối thiểu cần để hòa tan 120 g KNO3 ở 1000C là bao nhiêu?
 1. 28,3 g
 2. 48,4 g
 3. 297,6 g
 4. 206,7 g
Có thắc mắc, hỏi
4. Biết độ tan của NaCl ở 500C là 37 g và ở 00C là 35 g. Hãy xác định khối lượng NaCl kết tinh khi làm lạnh 548 g dung dịch NaCl bão hòa ở 500C xuống 00C?
 1. 8 g
 2. 8,1 g
 3. 8,5 g
 4. 11 g
Có thắc mắc, hỏi
5. Trong các khái niệm sau, khái niệm nào không cùng loại?
 1. Dung dịch.
 2. Dung dịch bão hòa.
 3. Dung dịch chưa bão hòa.
 4. Độ tan.
Có thắc mắc, hỏi
6. Hòa tan 43,2 gam muối NaNO3 vào 45 gam nước ở 300C thì thu được dung dịch bão hòa. Độ tan của NaNO3 ở nhiệt độ đó là:
 1. 155 gam
 2. 96 gam
 3. 139,2 gam
 4. 165 gam
Có thắc mắc, hỏi
7. Biết ở 300C, độ tan của muối Al(NO3)3.9H2O là 81 gam. Khối lượng muối Al(NO3)3.9H2O có thể tan trong 500 gam nước ở 300C là:
 1. 182 gam
 2. 223,8 gam
 3. 405 gam
 4. 183 gam
Có thắc mắc, hỏi
8. Chọn câu sai?
 1. Độ tan của chất khí trong nước tăng khi nhiệt độ giảm.
 2. Độ tan của chất khí trong nước tăng khi áp suất tăng.
 3. Độ tan của chất rắn trong nước nói chung là sẽ tăng khi nhiệt độ tăng.
 4. Độ tan của chất rắn trong nước tăng khi nhiệt độ tăng.
Có thắc mắc, hỏi
9. Ở 300C, độ tan của Na3PO4.12H2O là 20 gam. Hỏi phải hòa tan bao nhiêu gam Na3PO4.12H2O vào 74 gam nước để được dung dịch bão hòa ở 300C?
 1. 27 gam
 2. 17,3 gam
 3. 14,8 gam
 4. 18 gam
Có thắc mắc, hỏi
10. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau?
Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là
 1. Số gam chất tan trong 1 lít nước để tạo thành dung dịch bão hòa.
 2. Số gam chất tan trong 100 g dung môi.
 3. Số gam chất tan tan trong 100 g nước.
 4. Số gam chất tan tan được trogn 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa.
Có thắc mắc, hỏi
90% off $199 728x90

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!