Vật Lý - Lớp 6 » Bài 10. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng » Bài 10. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
1. Chọn câu trả lời đúng. Cho hai khối kim loại chì và sắt. Sắt có khối lượng đôi chì. Hỏi tỉ lệ thể tích giữa sắt và chì là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của sắt và chì là Dsắt = 7800kg/m3, Dchì = 11300kg/m3.
 1. 1,38.
 2. 0,69.
 3. 2,9.
 4. 3,2.
Có thắc mắc, hỏi
2. Chọn câu trả lời đúng. Một khối kim loại chứa 20% khối lượng sắt, phần còn lại là nhôm. Biết khối lượng riêng của sắt và nhôm là D1 = 7800 kg/m3, D2 = 2700 kg/m3
 1. Tất cả các phương án đều sai.
 2. Thể tích của sắt chiếm 20% thể tích của khối kim loại.
 3. Tỉ lệ phần thể tích của nhôm bằng thể tích của sắt.
 4. Thể tích của nhôm chiếm 80% thể tích của khối kim loại.
Có thắc mắc, hỏi
3. Công thức tính khối lượng riêng là
4. Nếu sữa trong một hộp sữa có khối lượng tịnh 397 gam và thể tích 0,314 lít thì trọng lượng riêng của sữa là bao nhiêu?
 1. 12,643 N/m3.
 2. 1,264 N/m3.
 3. 0,791 N/m3.
 4. 1264 N/m3.
Có thắc mắc, hỏi
5. Một vật đặc có khối lượng là 8000 g và thể tích là 2 dm3. Trọng lượng riêng của chất làm vật này là bao nhiêu ?
6. Chọn câu trả lời đúng. Một vật có khối lượng riêng 800 kg/m3, trọng lượng riêng của vật đó là:
 1. 8 N/m3.
 2. 800 N/m3.
 3. 8000 N/m3.
 4. 80 N/m3.
Có thắc mắc, hỏi
7. Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng của cùng một chất?
 1. P = 10.m.
 2. d = 10D.
 3. d = P.V.
 4. d = V.D.
Có thắc mắc, hỏi
8. Chọn câu trả lời đúng. Lấy 1 dm3 chì trộn với 2 dm3 nhôm rồi nấu chảy. Hỏi khối lượng của hỗn hợp sau khi nguội là bao nhiêu? (Cho khối lượng riêng của chì và nhôm là Dchì = 11300 kg/m3, Dnhôm = 2700 kg/m3)
 1. 1,67 kg.
 2. 16,7 kg.
 3. 19,1 kg.
 4. 167 kg.
Có thắc mắc, hỏi
9. Chọn câu trả lời đúng. Ác-si-mét được nhà vua giao nhiệm vụ xác đinh người thợ thủ công có pha bạc vào vàng để làm vượng miện cho nhà vua hay không. Biết khối vàng ban đầu nhà vua giao và khối lượng vương miện sau khi chế tác bằng nhau. Theo em Ác-si-mét đã dựa vào yếu tố nào sau đây để phát hiện được sự gian lận đó:
 1. So sánh trọng lượng của phần vàng vua giao và trọng lượng của vương miện.
 2. Sự khác biệt về khối lượng riêng của vàng và bạc (1).
 3. So sánh thể tích của phần vàng vua giao và thể tích của vương miện (2).
 4. Cả (1) và (2) đều đúng.
Có thắc mắc, hỏi
10. Chọn đáp án đúng. Hai vật có trọng lượng riêng bằng nhau. Vật thứ nhất có thể tích lớn gấp 2 lần thể tích của vật thứ 2. Khối lượng riêng của vật thứ 2 so với khối lượng riêng của vật thứ nhất:
 1. Lớn gấp 4 lần.
 2. Bằng nhau.
 3. Lớn gấp 2 lần.
 4. Nhỏ bằng 0,5 lần.
Có thắc mắc, hỏi

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!